GENERELLE BRUKSBETINGELSER VEDRØRENDE COLIST.EU SINE TJENESTER
AUGUST 2008
1.
De følgende betingelsene regulerer de gjensidige rettighetene og pliktene mellom COLIST (firmaet Colist GmbH) og brukeren, som benytter seg av eller ser på en av tjenestene på COLIST.
COLIST er en annonse- og oversettingsportal, som kan besøkes og brukes av private kunder eller bedrifter. Brukerne av COLIST kan legge ut annonser og/eller ta kontakt med interessenter og/eller bruke oversettingstjenesten. Ved bruk av tjenestene aksepterer brukeren følgende betingelser og bekrefter at han/hun er fylt 18 år:
Påmeldingen til en av tjenestene gjennomføres ved å fylle ut online-påmeldingsformularet på www.COLIST.eu samt bekreftelsen på at man har lest de gjeldende bruksbetingelsene og akseptert disse. Brukeren er ansvarlig for å oppbevare sine tilgangsdata på en sikker måte; det er strengt forbudt å gi tredjepart disse opplysningene eller gi andre tilgang til dem. Brukeren må stå til ansvar dersom uvedkommende tar i bruk hans/hennes konto.
COLIST forbeholder seg retten til enhver tid (uten å oppgi grunn) å slette enkelte opplysninger, konti og/eller lenker og/eller sperre tilgangen til ett eller alle fora og/eller utelukke brukeren (permanent eller midlertidig) fra COLIST sine tjenester. I dette tilfellet har brukeren overhodet ingen krav på skadeerstatning fra COLIST. COLIST er verken formidler og/eller mekler. COLIST er ikke ansvarlig for at brukerne seg imellom får oppfylt eventuelle inngåtte kontrakter.

Brukeren er uttrykkelig innforstått med at samtlige opplysninger, særlig personalia (navn, e-postadresse, adresse, samt opplysninger brukeren selv har oppgitt innen rammen av forumet og/eller i småannonsene, profilen), automatisk bearbeides, lagres og offentliggjøres på hjemmesiden samt legges ut til trykk i media.
Brukeren erklærer seg innforstått med at samtlige personalia som brukeren har oppgitt til gjennomføring av dette kontraktsforholdet og til reklame- og markedsføringsformål gjennom COLIST samt Schrall GmbH, kan benyttes. Brukeren er innforstått med å få tilsendt meldinger, infobrev og reklame. Denne samtykkeerklæringen kan når som helst tilbakekalles.

2.
Alt innhold som COLIST tilbyr, tjener utelukkende informasjonsformål. COLIST påtar seg ingen garanti eller ansvar for riktigheten, rettmessigheten og aktualiteten av innholdet på nettsiden COLIST, særlig i annonsene (samt innholdet på sider som nåes via eksterne lenker) samt for svar, henvendelser vedrørende feil og opplysninger om feil, for misbruk av COLIST-systemet gjennom tredjepart samt for uavbrutt tilgjengelighet på COLIST sine tjenester. Brukeren har overhodet ingen krav på skadeerstatning fra COLIST. Dette gjelder også for eventuelle skader som er oppstått og særlig for tap av innhold (Content).
COLIST er ikke forpliktet til å kontrollere at innholdet som er lagt ut, er legalt eller oppdatert og er heller ikke forpliktet til å fullføre ufullendt innhold.
Nettsiden COLIST driver sin virksomhet med sikte på best mulig nøyaktighet, pålitelighet og tilgjengelighet. Det er likevel med dagens teknologi ikke mulig å utelukke feil i maskin- eller programvare under ethvert bruksforhold, slik at COLIST påtar seg ingen garanti eller ansvar.

3.
Brukeren forplikter seg til at opplysningene eller bilder som han/hun legger ut eller laster opp på COLIST:
- ikke strider mot beskyttelsesrettigheter i næringslivet, som f.eks. fotorettigheter, bilderettigheter, opphavsrett og merkerettigheter til tredjepart,
- ikke strider mot offentlige rettigheter eller offentlig lovverk,
- ikke strider mot rettigheter som kan føre til uhederlig konkurranse, er illegale, truende, hetsende, fornærmende, obskøne eller pornografiske,
- ikke inneholder virus, ”Trojanske hester”, ”Ormer”, ”Tidsbomber”, ”Cancel Bots” og annen programvare som kan skade eller på en eller annen måte ha negativ innvirkning på et system, data eller personlig informasjon.
- Brukeren forplikter seg også til at priser, betalingsbetingelser, produktbeskrivelser samt annen informasjon er korrekt og fullstendig og at gjeldende lovbestemmelser overholdes


Skulle Colist – på grunn av innholdet og bildene (Content) i brukerens annonse – involveres av tredjepart i rettslig eller utenomrettslig sammenheng, er brukeren i den forbindelse forpliktet til å holde Colist helt utenfor et klagesøksmål eller erstatningssøksmål. I alle tilfelle må krav som oppstår ved kontraktsinngåelse mellom brukerne av COLIST, fremsettes overfor den gjeldende brukeren.

4.
Når man benytter seg av Colists nettsidetjenester lagres loggfiler (IP-adresse ellerURL, søkte fil, størrelse på fil, operativsystem og nettleser, dato og tidspunkt for pålogging). Colist bruker Google Analytics ved fremstilling av statistikker og evaluering av disse. Dette gjøres for å optimere og evaluere kampanjer med nøkkelord hos Google AdWords. På brukerens datamaskin legges det igjen cookies. En cookie er en tekstfil med tallkoder, som sendes til brukerens nettleser og lagres på harddisken til brukerens datamaskin. Dette kan brukeren forhindre ved å foreta en innstilling på sin PC. Brukeren er innforstått med lagring av loggfiler, bruken av cookies og Google Analytics.

Opplysningene som Colist samler, brukes til statistikk- og markedsføringsformål samt for å optimere Colists nettsidetjenester og inneholder ingen personlige henvisninger.
Alle brukere forplikter seg til å overholde datavernlovgivningen. E-postadressene, faksnumrene eller telefonnumrene som er oppgitt på Colist, skal ikke benyttes til å sende elektronisk post eller faks eller foreta oppringninger til reklameformål, da innehaverne ikke har gitt sitt samtykke til dette. Disse adressene skal uttrykkelig ikke brukes til å spre søppelpost.

5.
Brukeren anerkjenner uttrykkelig Colist som en beskyttet database og et beskyttet verk i henhold til lov om opphavsrett. Enhver bruk av data, inkludert disse bruksbetingelsene, logoer, osv., uansett måte, er ikke tillatt. Det samme gjelder programvaren samt den tilhørende dokumentasjonen, som er opphavrettslig beskyttet.
COLIST forbeholder seg uttrykkelig retten til å foreta kostnadsbelagte endringer av bruksbetingelsene samt bruken av tjenestene. Registrering i firmafortegnelsen (se under ”Meld på ditt firma”) er allerede kostnadsbelagt, og beløpets størrelse retter seg etter vederlagsbestemmelsene som til enhver tid gjelder ved avtaleinngåelse.
Brukerkontrakten underligger østerrisk rett uten forvisningsnormer av internasjonal privatrett.
Brukeren og Colist inngår avtale om at samtlige stridsspørsmål vedrørende denne kontrakten samt spørsmålet om kontraktens gyldighet og tilblivelse og dens konsekvenser faller utelukkende inn under den ansvarlige domsstols myndighet i Salzburg, Østerrike (A-5020 Salzburg, Österreich).
Skulle enkelte bestemmelser i disse brukerbetingelsene være eller bli gjort uvirksomme, blir imidlertid gyldigheten av de øvrige bestemmelsene ikke berørt av dette. En uvirksom bestemmelse skal erstattes av en gyldig bestemmelse som på best måte oppfyller formålet med den bortfalte bestemmelsen.