ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN BETREFFENDE DE SERVICE VAN COLIST.EU
STAND AUGUSTUS 2008

1.
Volgende voorwaarden regelen de wederzijdse rechten en plichten tussen COLIST (Firma Colist GmbH) en de gebruiker, die een op COLIST aangeboden service in aanspraak neemt of bekijkt.
COLIST is een advertentie- en vertaalportaal, dat door particulieren en bedrijven kan worden ingekeken en gebruikt. COLIST-gebruikers kunnen advertenties plaatsen en/of met geïnteresseerde personen contact opnemen en/of de vertaalservice gebruiken.
Ingeval van gebruik, accepteert de gebruiker volgende voorwaarden en bevestigt, dat hij de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft:
De registratie voor een service ontstaat door het volledig invullen van het online-registratieformulier op www.COLIST.eu en door bevestiging, de concrete gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en deze volledig te accepteren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van zijn toegangsgegevens; het doorgeven of het toegankelijk maken van zijn toegangsgegevens, is uitdrukkelijk verboden. De gebruiker is aansprakelijk voor elk onbevoegd gebruik van zijn account, door derden.
COLIST behoudt zich ten allen tijde het recht (zonder opgave van redenen), om afzonderlijke aankondigingen, accounts en/of links te verwijderen en/of de toegang tot één van de forums of tot alle forums af te sluiten en/of de gebruiker (op lange termijn of tijdelijk) van de COLIST-service uit te sluiten. In dit geval heeft de gebruiker niet het recht, om een schadeclaim van COLIST te vorderen.
COLIST is niet als bemiddelaar en/of makelaar actief. COLIST is niet verantwoordelijk voor de realistatie van de, tussen de gebruikers, eventueel afgesloten overeenkomsten.
De gebruiker accepteert uitdrukkelijk, dat alle gegevens, in het bijzonder de persoonsgebonden gegevens (naam, E-mailadres, adres, net als de zelf, in het kader van het forum en/of in de kleine advertenties, bekendgemaakte gegevens, het profiel) geautomatiseerd verwerkt, opgeslaan en op de homepage net als in de gedrukte media, openbaar worden gemaakt.
De gebruiker verklaart uitdrukkelijk ermee akkoord te gaan, dat alle persoonsgebonden gegevens, die de gebruiker ter beschikking stelt, ter uitvoering van deze overeenkomst en voor reclame- en marketingdoeleinden door COLIST net als door de firma Schrall GmbH, gebruikt mogen worden. De gebruiker gaat ermee akkoord, berichtgevingen, nieuwsbrieven en reclame toegestuurd te krijgen. Deze toestemmingsverklaring is steeds herroepbaar.

2.
De door COLIST aangeboden inhoud dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. Voor de juistheid, rechtmatigheid en actualiteit van de inhoud van de COLIST website, in het bijzonder de advertenties (incl. de inhoud van pagina’s, die via externe links worden bereikt) net als van antwoorden, foutieve aanvragen en verkeerde inlichtingen, het misbruiken van het COLIST-systeem door derden net als voor de ononderbroken beschikbaarheid van de COLIST-service, kan COLIST niet instaan en/of is hiervoor niet aansprakelijk. Ook staat het de gebruiker niet toe, om een schadeclaim van COLIST te vorderen. Dit geldt ook voor de daardoor onstane schade en in het bijzonder voor verloren gegane inhoud.
COLIST is niet verplicht de opgegeven inhoud naar juridische toelaatbaarheid en/of actualiteit te controleren of te vervolledigen.
De website COLIST wordt met het oog op de hoogst mogelijke zorg, betrouwbaarheid en beschikbaarheid gerund. Het is echter naar de stand van de techniek niet mogelijk, fouten in de hard- of software onder alle gebruiksvoorwaarden uit te sluiten, zodat COLIST hiervoor niet instaat en/of aansprakelijk is.

3.
De gebruiker verplicht zich ertoe, dat de gegevens en foto’s, die hij op de website van COLIST opgeeft resp. oplaadt:
- geen commerciële octrooirechten zoals in het bijzonder fotorechten, beeldrechten, auteursrechten en merkenrechten van derden schenden,
- geen openbare rechten of de openbare orde schenden,
- geen zakelijke laster, onwettig, bedreigend, opruiend, beledigend, obsceen of pornografisch zijn,
- en geen virussen, „Trojaanse paarden“, „wormen“, „tijdbommen“, „Cancel Bots“ en andere softwareprogrammaroutines bevatten, die een bepaald systeem, gegevens of persoonlijke informatie beschadigen of op een andere manier negatief kunnen beïnvloeden.
- Prijzen, betaalvoorwaarden, productomschrijvingen net als andere informatie correct en volledig zijn en wettelijke bepalingen gerespecteerd worden.
Indien COLIST n.a.v. de inhoud van de advertentie van de gebruiker, net als foto’s (inhoud) door derden, gerechtelijk of buitengerechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, verplicht zich de gebruiker, COLIST hieromtrent volledig schadeloos en vrij van vorderingen te houden.
Vorderingen die n.a.v. een overeenkomst tussen gebruikers van COLIST onderling onstaan, zijn tevens tegen de resp. gebruiker in te dienen.

4.
Bij het oproepen van een COLIST-service worden logfiles (IP-adres of URL, aangevraagd bestand, grootte van het bestand, bedrijfssysteem en browser, datum en tijdstip van de oproep) opgeslaan. COLIST gebruikt Google Analytics om statistieken en evaluaties van bovengenoemde op te maken. Dit vnl. om trefwoord-gebonden campagnes bij Google AdWords te optimeren en te evalueren. Op de computer van de gebruiker worden Cookies geplaatst. Een Cookie is een tekstbestand met cijfercodes, die aan de web-browser van de gebruiker worden verstuurd en bij hem op de harde schijf van de computer worden opgeslaan. Dit kan door een instelling van de gebruiker op zijn PC, worden verhinderd.
De gebruiker gaat ermee akkoord dat Logfiles opgeslaan worden, en Cookies en Google Analytics aangewend worden.
De door COLIST ingewonnen gegevens worden voor statistiek- en marketingdoeleinden net als voor doeleinden ter optimalisatie van de COLIST-service gebruikt en hebben geen betrekking tot personen.
Alle gebruikers zijn verplicht de wet op de gegevensbescherming in acht te nemen. De op COLIST aanwezige E-mailadressen, fax- of telefoonnummers mogen niet als een toestemming van de eigenaar ter ontvangst van electronische post of faxberichten of telefoonoproepen met reclamedoeleinden, gezien worden. In het bijzonder mogen deze adressen niet voor spamdoeleinden gebruikt worden.

5.
De gebruiker erkent COLIST uitdrukkelijk als beveiligde databank en een door de auteurswet beschermde organisatie. Het onttrekken van gegevens, incl. deze gebruiksvoorwaarden, logos, enz., op welke wijze dan ook, is niet toegestaan. Ook de software samen met de bijbehorende documentatie is door de auteurswet beschermd.
COLIST behoudt zich het recht, om ten allen tijde wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden door te voeren net als het gebruik van de service betalend te maken. De registratie in het bedrijfsregister (zie onder „Uw bedrijf aanmelden“) is reeds te betalen en de hoogte van het bedrag richt zich naar de, op het tijdstip van het afsluiten van de overeenkomst, geldige prijsbepalingen van COLIST.
De gebruiksovereenkomst valt onder het Oostenrijkse recht zonder verwijzingen naar het internationaal privaatrecht. De gebruiker en COLIST komen overeen, dat discussies die uit deze overeenkomst ontstaan incl. de vraag m.b.t. het geldig totstandkomen van de overeenkomst en de voor- en nadelen ervan, uitsluitend tot de bevoegdheid van de hiervoor bevoegde rechtbank voor 5020 Salzburg behoort.
In het geval dat enkele bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Een ongeldige bepaling moet door een andere geldige bepaling vervangen worden, die het best met de zin en het doeleind van de vervallen bepaling overeenkomt.