VŠEOBECNÉ UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY SERVISU COLIST.EU
STATUS SRPEN 2008

1.
Následující podmínky regulují vzájemná práva a povinnosti mezi Colist (firmou Colist GmbH) a uživatelem, který používá nebo bere v úvahu servis nabízený na Colist.
COLIST je inzerátový a překladatelský portál, který je používán jak soukromými tak obchodními oso-bami. Uživatelé mohou na COLIST podávat inzeráty a/nebo kontaktovat zájemce a/nebo využívat překladatelského servisu.

Při užívání akceptuje uživatel následující podmínky a potvrzuje, že dokončil 18. rok života:
Přihlášení pro servis nastává skrz kompletní vyplnění online-formuláře pro přihlášení na www.COLIST.eu a skrz potvrzení, že četl a plně akceptuje tyto Uživatelské podmínky.
Uživatel je zodpovědný za bezpečné uložení jeho přístupových údajú; převod nebo zveřejnění přístu-pových údajú je výslovně zakázáno. Uživatel ručí za každé neoprávněné použití jeho konta (account) skrz třetí osoby.
COLIST si vyhrazuje právo (bez zadání důvodů) jednotlivé zápisy, konta (accounts) a/nebo linky (propojení) kdykoli smazat a/nebo blokovat přístup do jednoho nebo všech „portálů“ a/nebo vyřadit uživatele (na dobu omezenou i neomezenou) ze servisu COLIST. V tomto případě nemá uživatel vůči COLIST žádné právo na náhradu škody.
COLIST nepracuje jako zprostředkovatel a/nebo makléř. COLIST neručí za uplatnění smluv uzavřených mezi uživateli.
Uživatel výslovně souhlasí s tím, že veškeré údaje, především osobní údaje (jméno, emailová adresa, adresa, jakožto udané údaje, udaný profil v rámci kteréhokoli fóra/místnosti a/nebo inzerátu) budou uloženy a zveřejněny jak na domácí stránce tak v médiích.
Uživatel souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje, které uživatel zadá k dispozici, mohou být firmou COLIST a firmou Schrall GmbH použity pro uzavření této smlouvy, stejně tak jako pro reklamní a marketingové účely. Uživatel souhlasí s doručováním zpráv, letáků a reklamy. Tento souhlas může být kdykoli zrušen.

2.
Veškeré firmou COLIST nabídnuté obsahy slouží výslovně k informativním účelům. Firma COLIST neručí za správnost, zákonitost a aktualizaci obsahů webové stránky COLIST, především obsahů inze-rátů (včetně obsahů stránek, které budou docíleny přes externí linky), odpovědí, chybných poptávek a chybných informací, za zneužití systému COLIST skrz třetí osoby, jakožto za nepřetržitelnou disponi-bilitu servisu COLIST. V každém případě nemá uživatel vůči COLIST žádné právo na náhradu škody. Toto platí také pro následné škody a především pro content.
COLIST není povinnen, překontrolovat nebo doplnit danné obsahy ohledně oprávněnosti a/nebo aktuálnosti.
Webová stránka COLIST je provozována s maximálně možnou pečlivostí, spolehlivostí a disponibilitou.
Z pohledu technického statusu to ale není možné podle všech uživatelských podmínek vyloučit chyby v hard- nebo software, a proto firma COLIST nepřebírá žádnou jistotu a/nebo záruku.

3.
Uživatel se zavazuje, že údaje a obrázky, které na stránky Colist vkládá:
- neporušují žádná ochranná práva jako především práva o fotografiích, obrázcích, autorská a značková práva jiných osob,
- neporušují veřejná práva a veřejný řád,
- nejsou osočující, protizákonné, výhružné, popuzující, nemravné nebo pornografické,
- neobsahují žádné viry, 'trojské koně', 'červy', 'časované bomby', 'Cancel Bots' a jiné softwarové programy, které poškozují nebo negativně ovlivňují nebo jakýkoliv systém, údaje nebo osobní informace,
- ceny, platební podmínky, popis produktu jako jiné informace jsou správné a kompletní a že jsou dodržovány zákonité podmínky.

Při požadavku třetí osobou skrz nedodržení zákonných podmínek je uživatel povinnen udržovat COLIST absolutně bez škody a žaloby.
Nároky, které vyplynou z uzavření smlouvy mezi jednotlivými uživateli COLIST, mohou být uplatně-ny jen vůči příslušnému uživateli.

4.
Při vyvolání servisu COLIST se uloží Logfiles (IP-adresa nebo URL, soubor dotazu, velikost souboru, operační systém a browser, datum a čas vyvolání). COLIST používá google analytics pro zhotovení statistik a analýz. To především pro optimální zhodnocení kampaní na Google AdWords. Na počítači uživatele budou uloženy Cookies. Cookie je textový soubor s číselnými kódy, který bude poslán na Web-Browser uživatele a uložen na jeho počítači. Tomu může uživatel skrz nastavení na jeho počítači zabránit.
Uživatel souhlasí s uložením Logfiles, používání Cookies a Google Anatytics.
Ùdaje, které COLIST získá, budou použity pro statistické a marketingové účely, jakož i k účelům optimatizace servisu firmy Colist.
Uživatelé se zavazují dbát zákonu na ochranu dat. Přes emailové adresy, faxní nebo telefonní čísla, které se nacházejí na COLIST, je zakázano potvrzovat souhlasy k příjmu elektrické pošty nebo faxních zpráv nebo telefonních čísel pro reklamní účely. Především je zakázáno používat tyto adresy ke spammnovým účelům.

5.
Uživatel výslovně uznává COLIST jako chráněnou banku dat a chráněný podnik ve smyslu autorského práva.
Odcizení jakýchkoli údajů, včetně těchto uživatelských podmínek, log atd. není dovoleno. Stejně tak je software včetně dokumentace autorsky chráněn.
COLIST si kdykoli vyhrazuje právo na změny Uživatelských podmínek, tak jako na změnu bezplatné-ho servisu na servis placený. Zápis do seznamu firem (pod „nahlásit Vaší firmu“) je již za poplatek. Výše poplatku podléhá sazebním podmínkám firmy COLIST platným ke dni uzavření smlouvy.
Uživatelská smlouva podléhá rakouskému právu bez odkazových norem mezinárodního soukromého práva. Uživatel a COLIST sjednávájí jako místo soudu pro právní spory z důvodu této smlouvy včetně otázky jejího uzavření soud 5020 Salzburg (Rakousko).
Pokud by došlo k neplatnosti jednotlivých bodů těchto Uživatelských podmínek, nevztahuje se to na platnost ostatních bodů těchto Uživatelských podmínek. Jeden neplatný bod bude nahrazen skrz jeden platný bod/platnou podmínku, který/á nejblíže odpovídá smyslu a účelu neplatného bodu/neplatné podmínky.