Informatieplicht volgens § 5 deel 1 E-Commerce-Gesetz

Colist GmbH
Langang 19
A-9841 Winklern

E-mailadres: Aanvraag zenden
Telefoonnummer: +43 4822 20679
Faxnummer: +43 4822 7426

Zaakvoerder: Bernhard Schrall
BTW-nummer: ATU64284688
Bedrijfsregisternummer: 312833z
Handelsrechtbank: Landesgericht Klagenfurt
Handelskamer: Kärnten Oostenrijk
Vakgroepen - classificatie: IT-diensten. LSPs. Management consulting en verwerking van gegevens. Textielhandel. Afdrukken.
Inspectiedienst: Bezirkshauptmannschaft Spittal a.d. Drau
Actuele versie wettelijke bepalingen: www.ris.bka.gv.at

Service and Support: » Support


Verklaring gegevensbescherming


De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. We verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen. Met deze informatie over de verwerking van gegevens informeren we u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Naam en adres van de verantwoordelijke persoon


De verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en van andere nationale wetten m.b.t. gegevensbescherming van de lidstaten evenals overige bepalingen m.b.t. wettelijke gegevensbescherming is:

Colist GmbH
Langang 19
A-9841 Winklern


Algemene informatie verwerking van gegevens


1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens


De verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en van andere nationale wetten m.b.t. gegevensbescherming van de lidstaten evenals overige bepalingen m.b.t. wettelijke gegevensbescherming is:

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens


Voor zover we voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens toestemming van de persoon in kwestie vragen, is art. 6 lid 1 lit. a Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.
Bij de verwerking van persoonsgegevens, die voor de uitvoering van een overeenkomst, waar de betrokken persoon verdragsluitende partij is, noodzakelijk is, is art. 6 li. 1 lit. b AVG de wettelijke basis. Dit is ook voor verwerkingsprocessen geldig, die voor de uitvoering van voorovereenkomsten noodzakelijk zijn.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen van onze onderneming noodzakelijk is, is art. 6 lid 1 lit. c AVG de wettelijke basis.
Als de verwerking voor behoud van een legitiem belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder dan het eerder genoemde belang, zo is art. 6 lid 1 lit. f AVG de wettelijke basis voor de verwerking.

3. Wissen van gegevens en duur van de opslag


Persoonsgegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag vervalt. Een opslag is bovendien mogelijk, als dit door Europese of nationale wetgeving in wettelijke Europese verordeningen, wetten of in andere voorschriften is voorzien. Gegevens worden ook dan geblokkeerd of gewist als de door de genoemde wetten voorgeschreven opslagtermijn eindigt, tenzij een noodzaak voor verder opslag van de gegevens voor het afsluiten of voor een uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is.

Ter beschikking stellen van de website en vervaardigen van logfiles


1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Bij elk bezoek van onze internetsite neemt ons systeem automatisch gegevens en informaties op van de bezoekende computer. De volgende gegevens worden verzameld:

- informatie over het type browser en de gebruikte versie
- het besturingssysteem van de gebruiker
- de internet-service-provider van de gebruiker
- het IP-adres van de gebruiker
- datum en tijdstip van de toegang
- webpagina’s van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze internetpagina
- webpagina’s die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen.

De gegevens worden tevens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens vindt niet plaats.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking


De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logfiles is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking


De tijdelijke opslag van de IP-adressen door het systeem is voor het exporteren van de website naar de computer van de gebruiker noodzakelijk. Hiervoor dient het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen te blijven.
De opslag in logfiles gebeurt om de functionaliteit van de website veilig te stellen. Verder ondersteunen de gegevens de optimalisatie van de website en de garantie van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats.
Dat zijn de doeleinden van ons legitiem belang ten aanzien van de gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. f AVG.

4. Duur van de opslag


De gegevens worden gewist, zodra ze voor het bereiken van het doel van de verzameling niet meer noodzakelijk zijn. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het tot beschikking stellen van de website is dit het geval, zodra de sessie in kwestie is beëindigt.
In het geval van de opslag van de gegevens in logfiles is dit uiterlijk naar 7 dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of „pseudonimiseerd“, zodat een toekenning naar de oproep van een klant niet meer mogelijk is.

5. Recht op rectificatie en wissen


Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van gegevens in logfiles is voor de werking van de internetsite strikt noodzakelijk. De gebruiker heeft dus geen recht op rectificatie.

Contactformulier en e-mail-contact


Op onze internetsite is een contactformulier aanwezig dat voor het elektronisch in contact treden kan worden gebruikt. Als een gebruiker hiervan gebruik maakt worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en door ons opgeslagen. Bovendien wordenhet IP-adres van d oproepende computer en datum en tijdstip van de registratie bij de aanmelding verzameld. Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van versturen uw toestemming gevraagd en naar de privacyverklaring verwezen.

Alternatief is ook een contactopname via het ter beschikking gestelde e-mailadres mogelijk. In dat geval worden de met de email doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Als u per contactformulier op onze internetsite of via email contact met ons opneemt zullen uw opgegeven gegevens voor de verwerking van de aanvraag und voor het geval van verdere vragen voor een periode van 12 maanden bij ons worden opgeslagen.
De gegevens worden in dat geval niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

Google reCaptcha:


Voor de beveiliging van uw aanvragen via internetformulier maken we gebruik van de dienst reCAPTCHA van de onderneming Google Inc. (Google). Dit opvragen dient ertoe om een onderscheid te kunnen maken of de invoer door een persoon of op oneigenlijke manier door een geautomatiseerde verwerking door een machine werd gemaakt. Deze opvraag houdt het verzenden van het IP-adres en, indien nodig, van verdere gegevens aan Google in, die Google voor de dienst reCAPTCHA nodig heeft. Voor dit doeleinde wordt uw invoer aan Google doorgegeven en door Google verder gebruikt. Uw IP-adres wordt echter alvorens door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte (EER) verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volle IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze webpagina zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het in het kader van reCaptcha door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet met andere gegevens van Google gecombineerd worden. Voor deze gegevens gelden de afzonderlijke bepalingen bescherming persoonsgegevens van de onderneming Google. Verdere informatie over de richtlijnen bescherming persoonsgegevens van Google kunt u vinden op de volgende link: https://policies.google.com/privacy

Registratiefunctie voor het opvragen van offertes


De in het kader van de registratie ingevoerde gegevens worden voor de doeleinden van het gebruik van een offerte opgeslagen en gebruikt. U kunt via e-mail informatie ontvangen die betrekking heeft op offertes en registratie zoals wijzigingen van de omvang van de offerte of technische omstandigheden. De verzamelde gegevens zijn in het invoervenster in het kader van de registratie te zien. Deze gegevens omvatten naam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, IP-adres. In het kader van de gegevensverwerking voor het opvragen van offertes worden geen gegevens aan derden doorgegeven.

Nieuwsletter


U heeft de mogelijkheid om via onze website een abonnement op onze nieuwsletter te nemen. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres, uw naam en uw verklaring nodig dat u accoord gaat met het ontvangen van de nieuwsletter. Om u doelgericht met informatie te kunnen voorzien, verzamelen en verwerken we bovendien vrijwillig verstrekte informatie zoals bij voorbeeld adresgegevens en onderwerpen van belangstelling, enz.
Bovendien wordt het IP-adres van de oproepende computer en datum en tijdstip van de registratie bij de registratie verzameld.
Zodra u zich voor de nieuwsletter heeft aangemeld, sturen wij een bevestigingsmail met een link naar de bevestiging voor de registratie naar u toe. Als u op onze website goederen of diensten koopt en in dit kader uw e-mailadres deponeert, mag deze vervolgens van ons voor het verzenden van een nieuwsletter gebruikt worden. In dit geval wordt via de nieuwsletter uitsluitend direct marketing voor vergelijkbare goederen of diensten verstuurd. Het abonnement op de nieuwsletter kunt u te allen tijde beëindigen door op de respectievelijke afmeldingsbutton te klikken of alternatief via e-mail met ons in contact te treden. Wij wissen in aansluiting daaraan uw gegevens in het kader van de nieuwsletter verzending. In het kader van de gegevensverwerking voor het verzenden van de nieuwsletter worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsletter gebruikt.

Cookies


Onze website maakt gebruik van zogenoemde cookies. Dat zijn kleine tekstgegevens die met behulp van de browser op uw eindtoestel worden opgeslagen. Ze kunnen geen kwaad. We gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijk te maken. Sommige elementen van onze internetsite maken het noodzakelijk dat de oproepende browser ook naar het wisselen van de pagina kan worden geïdentificeert. Een paar cookies blijven op het eindtoestel opgeslagen, todat u ze wist. Deze cookie bevat een karakteristieke volgorde van tekens, die een eenvoudige identificatie van de browser mogelijk maakt als de website opnieuw wordt opgeroepen.
Als u dat wenst, kunt u uw browser dusdanig inrichten dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en u dat alleen in uitzonderlijke gevallen toestaat.
Met het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Google Analytics


Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenoemde. „Cookies“, tekstgegevens, die op uw computer worden opgeslagen en die voor u een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Door cookies vervaardigde informatie over uw gebruik van de website worden gewoonlijk aan een server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. We hebben bovendien op deze website Google Analytics met een code „anonymizeIP“ uitgebreid. Daarmee wordt de versluiering van uw IP-adres gegarandeerd zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de website activiteiten samen te stellen en om verdere voor het gebruik van de website en aan het gebruik van het internet verbonden diensten aan de exploutant te leveren. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browser-software voorkomen; wij maken u echter attent of het feit dat u in dat geval niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.

U kunt bovendien het verzamelen van de door cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. Uw IP-adres) door Google voorkomen door de op volgende link ter beschikking gestelde browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatief voor browser-add-on, vooraal voor browsers op mobiele eindtoestelen kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen, door op deze link te klikken. Een opt-ut-cookie wordt geplaatst dat een verzamelen van uw gegevens in de toekomst bij het bezoeken van deze website voorkomt. Het opt-out-cookie is alleen voor deze browser geldig en alleen voor onze website, het cookie wordt op uw toestel opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Wij gebruiken GoogleAnalytics bovendien om gegevens van double-click-cookies en ook AdWords voor statistieke doeleinden te analyseren. Mocht u dat niet wensen kunt uw dat via de ads preferences manager ( https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deactivieren.

We gebruiken GoogleAnalytics met inbegrip van de functies van Universal Analytics. Universal Analytics maakt het ons mogelijk, de activiteiten op onze pagina’s voor alle toestellen te analyseren (b.v. bij oproepen via de laptop en later via de tablet). Dit wordt door een pseudonieme toewijzing van een user-ID voor een gebruiker mogelijk gemaakt. Een zodanige toewijzing vindt b.v. plaats, als u zich voor een klantenaccount registreert resp. als u zich in uw klantenaccount aanmeldt. Persoonsgegevens worden echter niet aan Google doorgestuurd.
Ook als door Universal Analytics additionele functies aan Google Analytics worden toegevoegd, betekent dat niet dat een beperking van maatregelen voor de privacybescherming zoals IP-masking of het browser-add-on eraan verbonden is

Google Adwords


Deze website gebruikt Google Conversion-Tracking. Als u onze website via een van Google geplaatste advertentie bereikt, wordt door Google Adwords een cookie op uw computer geplaatst. Het cookie wordt voor conversion-tracking gebruikt als de gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid naar afloop van 30 dagen en zijn niet voor de identificatie van personen bestemd. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en als het cookie nog geldig is, kunnen we en Google herkennen dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een cookie. Cookies kunnen dus niet via de webpagina’s van AdWords-klanten worden bijgehouden. Met behulp van conversion-cookies verkregen informatie is bedoeld om conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te maken, die voor een conversion-tracking hebben gekozen. De klanten worden over het aantal van de gebruikers geïnformeerd die op hun advertentie hebben geklikt en naar een van een conversion-tracking-tag voorziene pagina werden doorgestuurd. Ze bevatten geen informatie het mogelijk maakt gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking kunt u het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld door middel van een browser-instelling, die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert of u stelt uw browser dusdanig in dat cookies van het domein „googleleadservices.com“ worden geblokkeerd.

Graag erop letten dat u de opt-out-cookies niet mag wissen, als u geen registratie van meetgegevens wenst. Als u alle cookies in de browser heeft gewist, moet u het respectievelijke opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Google Maps


Deze website maakt gebruik van de „Google Maps en routeplanner“- functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“), om aardrijkskundige informaties en routes af te beelden resp. te berekenen. Gegevens over uw gebruik van deze website kunnen naar Google worden doorgestuurd, en door Google worden verzameld en gebruikt. U kunt de overdracht van gegevens voorkomen als u in uw browser „Javascript“ deactiveert. In dat geval kunnen plattegronden niet worden weergegeven. Door het gebruik van deze website en door het niet deactveren van „Javascript“ verklaard u met de verwerking van uw gegevens door Google voor bovengenoemde doeleinden accoord te gaan. Verdere informatie over hoe „Google Maps“ en de routeplanner uw gegevens gebruikt evenals een privacyverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Social-Media-Buttons


Op deze website kunnen gebruikers content van uiteenlopende aard snel en ongecompliceerd io sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram of Google+ delen en/of ons aanbod op sociale netwerken volgen. Met onze Social-Buttons hebben gebruikers de mogelijkheid gebruik te maken van deze diensten en tegelijkertijd hun privacy te beschermen. Zo kunnen gebruiker gemakkelijk inhoud in sociale netwerken posten of volgen zonder dat ze complete surf-profielen moeten aanmaken. Onze Social-Buttons brengen het direct contact tussen sociale netwerken en gebruikers alleen dan tot stand als deze actief op een share-button klikt.
Als gebruikers onze social-buttons gebruiken zijn de privacyverklaringen van het respectievelijke sociale netwerk van toepassing. Verdere informatie over privacy voorwaarden vindt u hier: Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
G+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Integratie van diensten en content van derden


Het kan gebeuren dat in het kader van deze webpagina content van derden, zoals bijvoorbeeld video’s van YouTube, plattegronden van Google-Maps, RSS-Feeds of grafieken van andere webpagina’s worden geïntegreerd. Dit vereist echter dat de provider van deze content (vervolgens „derde provider“ genoemd) het IP-adres van de gebruiker kan waarnemen. Dus zonder IP-adres zijn ze niet in staat de content naar de browser van de respectievelijke gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus voor de weergave van deze content noodzakelijk. We stellen alles in het werk alleen zulke content te gebruiken, waar de provider het IP-adres uitsluitend voor de levering van de content gebruikt. Mocht de derde provider het IP-adres bijvoorbeeld voor statistieke doelen opslaan, hebben we daarop geen invloed. Voor zover we daarvan op de hoogde zijn, zullen we onze gebruikers hieromtrent informeren.

Uw rechten


U heeft principieel het recht op informatie, rectificatie, wissing, recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht van bezwaar. Als u tot de overtuiging komt dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de privacywet of dat uw privacyrechten op een andere manier zijn geschonden , kunt u bezwaar aantekenen bij de toezichthoudende autoriteit.Colist GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe web pagina’s
__________________________________________________

recommendation: Urlaub buchen