Zpět

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ a UŽÍVACÍ PODMÍNKY (VOP) STAV 2014-08-20


pro
  • Užívání online platformy www.colist.eu včetně vedlejších domén,
  • Objednávka a užívání internetového výstupu na Colist (dodatečný oborový zápis)
  • Objednávka a užívání vlastní webové stránky,
  • Objednávka a užívání internetového shopu
  • Objednávka registrace webové stránky na systémech hledání
  • Objednávka balíčku skládajícího se z jednotlivých služeb

Informační povinnost podle § 5 dostavec 1 elektronického komerčního zákona:
Colist GmbH (s.r.o.)
A-9841 Winklern, Langang 19
E-Mail: kontaktní formulář: www.support.colist.eu
tel +43 4822 20679
fax +43 4822 7426
DIČO: ATU 64284688
Firemní číslo: 312833z
Obor: reklama, obchod a internetové služby
Dozorčí úřad: Okresní hlavní úřad města Spittal nad Drávou

1. Rozsah platnosti
Následující VOP regulují vzájemná práva a povinnosti mezi Colist (firma Colist s.r.o.) a uživatelem, který zařadí svůj podnik na Colist resp. použije/požaduje služby firmy Colist.
Colist ale nemá žádný obchodní vztah ke konečnému zákazníkovi.

2. Uzavření smlouvy, druh a rozsah služeb, cena za užívání
2.1.
Smlouva bude uzavřena jednak po výběru požadovaného balíčku/požadované služby a po vyplnění registračního formuláře, skrz potvrzení, že byly VOP přečteny a akceptovány a skrz kliknutí na „Objednat za poplatek“ z jedné strany a jednak skrz zaslání potvrzení registrace ze strany Colist.
Po úspěšné registraci převede Colist na uživatele na smluvní dobu nevýhradné a nepřenosné právo k užívání programů v rozsahu příslušné objednávky.
2.2.
Výška ceny za užívání se řídí podle k době uzaření smlouvy platných cennových podmínek firmy Colist a podle zvoleného balíčku/zvolené služby.
Cena za užívání je splatná předem po obdržení účtu, který bude doručen elektronicky, za smluvní dobu nejpozději do 7 dnů od datumu vystavení účtu. Bude-li smluvena jednorázová cena, je tato splatná během 7 dnů od datumu vystavení účtu. V případě prodlení platby bude mezi smluvními stranami ujednán 7%-ní úrok, nejméně ale výše úroku podle zákona.
V případě prodlení platby si Colist ponechává právo zablokovat členský úsek zákazníka a tím zabránit přístup na poptávky a ostatní členský úsek a/nebo zadat status zápisu včetně propojení zejména webové stránky www.nazev.colist.eu www.nazev.eu a/nebo status webové stránky a/nebo status internetového shopu na offline a/nebo tyto zrušit. Tím však zákazník není osvobozen od platby ceny za užívání.
2.3.
Uživatel souhlasí s doručením oznámení o pohledech konečných zákazníků na zápis uživatele na Colist jako integrovaný díl online servisu. Tento souhlas může být kdykoli zrušen. Na konci oznámení se nachází link pro odhlášení nebo písemně emailem, faxem, dopisem.
2.4.
Uživatel výslovně prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v rámci obchodu jeho podniku a zaručuje firmě Colist, že je oprávněn vstoupit na základě těchto VOP do smluvního vztahu s Colist.
Jiné podmínky, zejména Všeobecné obchodní podmínky uživatele nebudou uplatňovány a to i v případě, že jim Colist vysloveně neodporuje. Platí výhradně VOP Colist.

3. Doba platnosti smlouvy, výpověď
3.1.
Balíček „Profesionální výstup na internetu s Colist.eu - 30 dní bezplatně vyzkoušet“
Doba platnosti balíčku „Profesionální výstup na internetu s Colist.eu - 30 dní bezplatně vyzkoušet“ začíná okamžikem elektronické registrace a bude nejprve uzavřena na dobu 13 měsíců, přičemž je první měsíc (30 dní) bezplatný Během prvního měsíce (30 dní) od uzavření smlouvy může uživatel kdykoli bez zadání důvodu podat výpověď a to písemně faxem nebo emailem (kontaktní formulář): www.support.colist.eu, nechce-li užívat právo na online užívání, za které musí od 31. dne elektronické registrace (uzavření smlouvy) platit. Odhlášení je se zpětnou platností právně účinné po potvrzení ze strany Colist
Smlouva bude automaticky prodloužena o dalších 12 měsíců, nebude-li vypovězena jednou nebo druhou smluvní stranou za dodržení dvouměsíční výpovědní lhůty ke konci prvního roku, poté ke konci každého půl roku a to písemně prostřednictví faxu nebo emailu na kontaktním formuláři: www.support.colist.eu.
3.2.
Balíček „Vytvoření Vaší webové stránky včetně vlastního jména domény“, balíček „Vlastní internetový shop s platebním systémem“, „balíček: webová stránka + internetový shop + Profesionální výstup na internetu s Colist.eu - 30 dní bezplatně vyzkoušet
Doba platnostni smlouvy začíná okamžikem elektronické registrace a bude nejprve uzavřena na dobu 12 měsíců.
S důrazem se poukazuje na to, že zde neplatí možnost zrušení smlouvy během prvního měsíce jak tomu je u balíčku v bodě 3.1.
Smlouva bude prodloužena o dalších 12 měsíců, nebude-li vypovězena jednou nebo druhou smluvní stranou za dodržení dvouměsíční výpovědní lhůty ke konci prvního roku, poté ke konci každého půl roku a to písemně prostřednictví faxu nebo emailu na kontaktním formuláři: www.support.colist.eu.
3.3.
Balíček „Registrace Vaší webové stránky na 95 důležitých systémech hledání“
Jedná se o jednorázovou službu Colist. Nevzniká žádný trvalý závazkový vztah a neexistuje možnost odstupu.
3.4.
Veškerá uživatelská práva zanikají po skončení smlouvy. Zejména je firma Colist oprávněna nechat zaniknout jméno domény uživatele. Přeje-li si uživatel převod domény na jeho jméno, musí to včasně a dokazatelně před ukončením smlouvy oznámit Colist. Colist udá bezplatně svůj souhlas, že uživatel může převést doménu (na jeho náklady).
3.5.
Poruší-li uživatel smluvní ustanovení, zejména uživatelské podmínky (speciálně ale výhradně bod 4.4.), nebo dojde-li i přes upomínky k prodlení platby ceny za užívání ze strany uživatele, má Colist, s výhradou uplatnění odškodného, právo na předčasné ukončení smlouvy a na zrušení zápisu uživatele včetně veškerých propojení a/nebo na zrušení webové stránky a/nebo internetového shopu.
Předem provedené platby firmě Colist nebudou v tomto případě vráceny.

4. Podmínky k užívání
4.1.
Bude-li rozvázán smluvní vztah, má firma Colist právo, ale není povinna, prezentovat podnik (foto/firemní logo, název a kontaktní údaje) na prozatím neurčitou dobu. Uživatel může toto právo odvolat písemně pomocí faxu nebo emailového formuláře: www.support.colist.eu.
4.2.
Colist dává uživateli k dispozici pouze software pro možnost poptávek. Ani uživatel ani třetí osoba nemůže vůči Colist odvodit jakákoli práva nebo povinnosti. Eventuální dohody jsou přímé dohody mezi uživatelem a třetí osobou. Colist je osvobozen od jakéhokoli ručení.
4.3.
V žádném případě nesmějí být údaje a informace Colist nebo jejich díly prodány nebo sublicenzovány, a to platí i pro kopie nebo reprodukci. Software nesmí být v žádném případě modifikována nebo dekompilovaná.
Uživatel se zavazuje, že nebude na firmou Colist k dispozici podaných programech provádět žádné změny, které přesahují programem nabízené nastavení. Uživatel bude vysloveně poukázán na to, že i nepatrné změny na software by mohli ovlivnit funkci celého systému.
4.4.
Uživatel se zavazuje, že údaje/obsahy a obrázky (zejména slova pro hledání jeho podniku, které budou zadány v rámci reklamy google), které zařadí/umístí na webovou stránku Colist/na jeho vlastní webovou stránku/na jeho vlastní internetový shop:
- neporušují žádná obchodní patentní práva jako zejména práva na fotografii, práva na obrázky, autorská práva a značková práva třetích osob a jiná práva třetích osob, jakožto žádná publikační práva a práva na ochranu dat,
- neporušují žádná veřejná práva, veřejný pořádek, veřejné statuty nebo nařízení včetně exportních norem nebo předpisů pro elektro-komerci,
- nejsou bochodně pomluvné, protizákonné, výhružné nebo popuzující,
- nejsou nemravné a pornografické,
- neporušují žádná práva ohledně nekalé konkurence, diskriminace a klamavé reklamy, a že neobsahují žádné viry, „trojanské koně, „červy“, „časové bomby“, „cancel bots“ a jiné softwarové programy, které mohou poškodit systém, údaje nebo osobní informace nebo by mohly tyto jiným způsobem negativně ovlivnit,
- neporušují žádná jiná zákonná nařízení.
4.5.
Colist dá uživateli k dispozici přístup, přes který uživatel může vytvořit/měnit/spravovat své konto/internetový shop/svou webovou stránku. Přístup je chráněn skrz heslo. Uživatel se zavazuje udržovat toto heslo v tajnosti.

5. Záruka a poskytnutí záruky
5.1.
Webová stránka Colist je jakožto online servis provozována za maximální pečlivosti, spolehlivosti a pohotovosti. Přesto není podle aktuálního technického stavu možné, vyloučit chyby v hard- nebo software na základě veškerých podmínek použití, a proto Colist v tomto případě nepřebírá žádnou záruku.
Colist se bude snažit podle technických a ekonomických možností co nejrychleji odstranit výpadky sítě a poruchy, především poruchy telekomunikačního spojení, poruchy internetového spojení, poruchy způsobené vyšší mocí, poruchy způsobené třetí osobou nebo uživatelem samotným a poruchy způsobené internetovými viry, které budou přeneseny během online servisu. Colist však nemůže převzít záruku za nepřetržitý/stálý přístup servisu a za nepřetržitý/stálý spoj a/nebo zato, aby byla webová stránka/byl interntový shop online kdykoli k dispozici. Jsou-li v předešlé větě jmenované služby nutné pro provozně důležité práce nebo pro zabránění poruch při užívání, má Colist právo dočasně nevykonávat služby, především přerušit spoje v telekomunikačních sítích Colistu nebo omezit dobu trvání. Proto nemůže být zaručen nepřetržitý provoz a Colist k tomu není zavázán. Za výpadek sítě nebo za jiné okolnosti, které nejsou ve sféře odpovědnosti Colisst, je záruka ze strany Colist všeobecně vyloučena. Náhrada škody vůči Colist je vyloučena, nebyla-li porucha/škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
Nejvyšší částka náhrady škody a poskytnutí záruky je omezena na € 1.000,00 za poruchu/škodu, přičemž tuto částku obdrží více poškozených podílově. Nároky musí být vůči Colist uplatněny během 2 měsíců od datumut vzniku poruchy/škody, po vypršení této lhůty je jakákoli náhrada vyloučena.
Colist neručí za jakoukoli obnovu dat, jestliže uživatel neprovede týdenní zabezpečení dat. Především je uživatel povinnen, zabezpečit svá data a obsahy po každé změně na serveru Colist.
5.2.
Veškeré obsahy nabízené Colist slouží výhradně k informačním účelům. Za správnost a zákonitost obsahů webové stránky Colist (včetně obsahů stránek, které jsou dosažitelné přes externí linky) nepřebírá Colist žádnou záruku a odpovědnost.
Stálá kontrola obsahu propojených stránek a údajů/obsahu/obrázků webové stránky Colist není bez konkrétních důvodů porušování práv možná a únosná. Je-li známo porušování práv, zruší Colist ihned takové linky/obsahy/údaje.
Stížnosti ohledně porušování práv je možno Colist podat písemně poštovní cestou nebo na email copyright@colist.eu .
5.3.
Colist nepřebírá žádnou záruku za to, že údaje, které byly zadány konečným zákazníkem, odpovídají skutečnosti, především nepřebírá žádnou záruku za to, že konečný zákazník pod zadaným jménem a zadanou adresou existuje.
5.4.
Colist nepřebírá žádnou záruku za případné škody, které vzniknou na základě nedisponibility systému Colist nebo přerušení jeho provozu, jakožto za škody, které vzniknou na základě chybných poptávek nebo na základě zneužití systému Colist skrz třetí osoby; toto vyloučení záruky se vztahuje především na ušlý zisk, ztrátu obchodních informací nebo content.
5.5.
Uživatel ručí v jeho plné a výhradné odpovědnosti, že veškeré jím zadané údaje, především údaje o cenách, jsou správné, že jsou údaje o cenách inkluzivní a včetně veškerých případných poplatků, daní a jiných poplatků. Uživatel je zodpovědný za veškeré údaje, obrázky a obsahy, které dal k dispozici a udržuje Colist zcela beze škody a žaloby, domáha-li by se toho třetí osoby.
Uživatel je povinen oznámit Colist jakoukoli změnu ohledně jeho emailové adresy, jeho bydliště resp. sídla firmy, jeho účetní adresy a/nebo telefonního čísla resp. faxu.
5.6.
Budou-li třetí osoby klást soudně nebo mimosoudně nároky z obsahů zápisů/webové stránky/internetového shopu uživatele, především ze zadaných pojmů, které budou použity na reklamě google, jakožto z obrázků (content), je uživatel povinnen udržovat Colist zcela beze škody a žaloby.
Nehledě na tuto záruku uživatele si Colist v případě kladení soudních nebo mimosoudních nároků ze strany třetích ponechává právo na dočasné nebo úplné zrušení skrz uživatele poskytnutý content z Colist a ze všech zastoupených serverů, aniž by uživatelli – jakýmkoli způsobem – vznikl nárok na odškodnění. Náklady, které uživateli z tohoto ochranného opaření vzrostou, musí nést uživatel sám.
5.7.
Uživatel je povinen se informovat o zákonných podmínkách o provozu internetového shopu a webové stránky a musí tyto dodržovat. Zejména je uživatel povinen vést trvale impressum s veškerými zákonem předepsanými informačními složky na webové stránce a/nebo na internetovém shopu a řádně dodržovat veškeré zákonem předepsané informační povinnosti na webové stránce a/nebo na internetovém shopu a tyto stále aktualizovat.
Živnostníci se zavazují, že zaplatí Colist v případě porušení bodu 5.7. a bodu 4.4. (pod zřeknutím se následné návaznosti) za každé porušení smluvní pokutu ve výši EUR 3.000,00.
5.8.
Colist dá k dispozici možnost využití systému platby u internetového shopu. Více není dlužen. Zejména musí sám uživatel uzařít smlouvy s nabízejícím systému PayPal a sám založit potřebná konta (accounts) pro skutečné provádění plateb. Neobdrží-li uživatel – z jakéhokoli důvodu – žádné PayPal-konto a bude-li toto zablokováno (což nepodléhá kompetenci Colist), neosvobozuje to uživatele v žádném případě od jeho platby ceny za užívání vůči Colist.
5.9.
Veškeré překlady na Colist, na objednané vlastní webové stránce, na internetovém shopu, navigacích, poptávkách atd. se jedná o strojní překlady, a proto nemůže být zaručena správnost a/nebo úplnost a není tato dlužena.

6. Internetové domény
6.1.
Colist nemá na poskytování domény žádný vliv. Proto Colist nepřebírá žádnou záruku, že je uživatelem požadovaná doména osvobozena od práv třetích, nebo že je jedinečná nebo trvalá. To platí také pro subdomény. Uživatel ujišťuje, že požadovaná doména neporušuje žádná práva třetích. Colist může libovolně zvolit místo registrace.
6.2.
Colist registruje doménu na zakázku uživatele. Colist bude registrován jako majitel domény a jako administrativní kontakt. Přeje-li si uživatel převod domény na jeho jméno, musí tuto skutečnost zavčas před ukončením smlouvy dokazatelně sdělit Colist a Colist udělí bezplatně svůj souhlas, že uživatel může doménu převést (na jeho vlastní náklady).
6.3.
V případě, že by uživatel byl vybídnut třetí osobou zříci se domény, jelikož tato údajně porušuje cizí práva, informuje uživatel okamžitě Colist. V případě, že by Colist byl vybídnut zříci se domény uživatele, jelikož tato údajně porušuje cizí práva, informuje Colist uživatele na jeho email, který uživatel zadal. Jestliž se uživatel neozve u Colist během 10 dnů, může Colist vycházet z toho, že uživatel souhlasí se zřeknutím domény a může se Colist také jménem uživatele domény vzdát.
Firma Colist je kromě toho oprávněna, zříci se domény jménem uživatele, pokud uživatel okamžitě neposkytne záruku na náklady právního zastoupení a náklady procesu (nejméně však EUR 8.000,00). Uživatel musí udržovat Colist od nároků na náhradu škody třetích zcela bezžalobně a beze škody.
6.4.
Bude-li Colist poukázán třetí osobou na údajné porušení práv, má Colist právo na neprodlené zablokování domény.

7. Důvěrnost, autorské právo
Uživatel uznává výslovně Colist jako chráněnou databázi a chráněný výtvor ve smyslu autorského práva. Jakékoli odebrání dat, symbolů atd. jakéhokoli druhu je zakázáno. Stejně tak je software včetně příslušné dokumentace chráněna podle autorského práva. Je vysloveně zakázáno, používat postupy jakéhokoli druhu, aby byly z druhotné software znovuobnoveny výchozí programy nebo jejich díly pro získání informací o konceptu nebo výrobě software. Zejména je zakázána změna, překlad, zpětný vývoj, dekompilace, modularizace, segementování a výroba odvozených výrobků.
Uživatel se zavazuje udržovat v tajnosti znalosti, které získal v rámci užívání Colist resp. v rámci této smlouvy, především technické nebo obchodní údaje, jakožto jiné znalosti a používat tyto výlučně k účelu této smlouvy. Jakékoli mimosmlouvní užívání údajů vztahujících se Colist bude soudně stíháno.

8. Ochrana dat, doručení elektronickou cestou
8.1.
Uživatel výslovně souhlasí s tím, že budou veškeré údaje, zejména údaje vztahující se k jeho osobě za účelem uplatnění jeho podniku na trhu, automaticky zpracovány a uloženy na Colist.
Uživatel souhlasí s tím, že mohou být veškeré osobní údaje, které uživatel zadá k provedení tohoto smluvního poměru a pro reklamní a marketingové účely, použity Colist jakožto firmou Schrall GmbH. Zejména souhlasí uživatel s tím, že mohou být veškeré uživatelem zadané údaje (jméno, adresa, emailová adresa, fax, telefonní číslo resp. jiné oznámené údaje) zveřejněny na Colist. Uživatel souhlasí s doručením zpráv, letáků a reklamy. Toto souhlasné prohlášení může být kdykoli zrušeno.
Při vyvolání servisu Colist budou uloženy logfiles (IP-adresa nebo URL, požadovaný soubor dat, velikost souboru dat, operační systém a prohlížecí program=browser, datum a čas vyvolání). Colist používá Google Analytics pro vytvoření statisik a jejich vyhodnocení. To slouží především k optimalizaci a vyhodnocení kampaně vztahující se na slova hledání na Google AdWords. Na počítači uživatele budou umístěny cookies. Jeden cookie je textový soubor s číselnými kódy, který bude poslán na webový browser uživatele a na pevném disku jeho počítače uložen. Tomu může uživatel zabránit pomocí nastavení na jeho počítači.
Uživatel souhlasí s uložením logfiles, používáním cookies a Google Analytics.
Údaje získané pomocí Colist budou použity ke statistickým a marketingovým účelům optimalizace servisu Colist a neobsahují žádný osobní odkaz.
Všichni uživatelé se zavazují dbát zákona na ochranu dat. Emailové adresy, faxy nebo telefonní čísla, které se nacházejí na Colist, nesmějí být použity pro reklamní účely. Obzvláště nesmějí být tyto adresy použity k spamming účelům.

Uživatel prohlašuje, že bude u údajů a informacích, které získal přes Colist o konečných zákaznících, dodržovat zákon na ochranu dat a bude udržovat Colist bez škody a žaloby v případě porušení zákonných podmínek třetími.
8.2.
Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu budou veškeré zásilky jako poptávky atd., účty a upomínky doručeny elektronicky, a že Colist pomocí technických prostředků zkontroluje doručení uživateli.

9. Místo plnění a soudní příslušnost, použitelné právo:
Smlouva o užívání podléhá rakouskému Právu bez odkazatelných norem mezinárodního soukromého práva. Užviatel a Colist sjednávají pro veškeré právní spory z této smlouvy včetně otázky jejího platného uskutečnění a jejích důsledků výlučnou příslušnost Soudu pro A-5020 Salzburg (Rakousko). Colist má kromě toho právo žalovat uživatele v místě jeho bydliště/firemního sídla..

10. Zvláštní ustanovení a povinnost poučení pro spotřebitele
Váš smluvní partner je:
Colist GmbH
A-9841 Winklern, Langang 19
Reklamace můžete podat buď přímo u Colist GmbH nebo u zodpovědného support-pracovníka (služba pro zákazníka).
Podle Zákona o ochraně spotřebitele a podle Zákona o elektrokomerci se poukazuje na to, že má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy během 7 dní od uzavření smlouvy. Poukazuje se na bod 3. VOP, ve kterém poskytuje Colist každému uživateli právo na dostoupení po 30 dnů u balíčku „Profesionální výstup na internetu s Colist.eu - 30 dní bezplatně vyzkoušet“. To ovšem neplatí pro jiné u Colist objednané úplatné služby, především u webové stránky, shopu a registraci na systémech hledání! Zde se jedná o služby, které budou okamžitě vykonány podle specifických přání zákazníka.
Spotřebitel má podle § 15 Zákona o ochraně spotřebitele právo na výpověď za dodržení 2 měsíční lhůty ke konci prvního roku, poté ke konci každého půl roku.
Výška ceny pro „profesionální výstup na internetu“ (dodatečný oborový zápis) činí současně:
120 EUR plus 20% daní ročně za první smluvní rok, přičemž se cena za užívání zvyšuje za každý další smluvní rok o EUR 5,00 + 20% DPH. Cena za užívání je splatná předem za smluvní rok.
20% slevy na vlastní webovou stránku a/nebo shop bude poskytnuta, nezruší-li uživatel během 30-ti denní zkušení doby smlouvu pro jeho dodatečný oborový zápis (za poplatek) v oborovém seznamu a platí tato 20%-ní sleva jen během platné smlouvy o dodatečném oborovém zápisu (za poplatek) v oborovém seznamu firmy Colist. S důrazem se poukazuje na to, že pro vlastní webovou stránku, internetový shop a registraci na systémech hledání neplatí zkušební doba.
Balíčky vlastní webová stránka a/nebo internetový shop lze uzavřít na minimální smluvní dobu 12 měsíců. Cena za vlastní webovou stránku činí 250 EUR plus 20% daní ročně.
Cena za internetový shop činí 540 EUR plus 20% daní ročně.
Cena za balíček „Webová stránka + Internetový shop + Profesionální výstup na internetu s Colist.eu“ činí 390 EUR plus 20% daní ročně.
Cena za registraci webové stránky na systémech hledání činí 19 EUR plus 20% DPH.


11. Závěrečná ustanovení
11.1.
Změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemnou formu.
Nebyly uzavřeny žádné ústní vedlejší domluvy.
11.2.
Smlouva přechází na právního nástupce.
11.3.
Jsou-li jednotlivá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neúčinná, neplatná nebo sporná, neovlivňuje to platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Neplatné ustanovení musí být nahrazeno jiným platným ustanovením, které nejlépe odpovídá smyslu a účelu tomu ustanovení, které má být nahrazeno.
VOP byly vyhotoveny v německém jazyce a dojde-li ve výkladu obchodních podmínek v jiném jazyce k nejastnostem nebo jiným výsledkům, je německá verze rohodující.
11.4.
Colist si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu těchto Všeobecných Obchodních Podmínek/VOP.